Penyelidikan Semasa | INSTITUT KAJIAN DASAR PERTANIAN & MAKANAN
» LABORATORI » Laboratori Dasar Biosumber dan Alam Sekitar » Penyelidikan semasa

Penyelidikan semasa

 

1- Metodologi Sistem Dinamik: Model Sektor Pertanian

Penyelidikan ini dijalankan untuk membangunkan model sistem dinamik sektor pertanian Malaysia dengan harapan ianya mampu menjelaskan kemerosotan kadar pertumbuhan di Malaysia secara tidak langsung untuk membangunkan polisi yang sesuai untuk meningkatkan prestasi sektor pertanian negara. Sistem dinamik dipilih sebagai kaedah yang terbaik untuk menilai dan mentafsir kerumitan, ketidak sejajaran dan hubungan yang bersangkutan, serta kelewatan di dalam sistem.

Pembentukan dan penilaian dasar:

Sebelum model pertanian bersepadu di bangunkan, sistem model dinamik sub-sektor perlu di wujudkan terlebih dahulu. Kajian ini telah mengenalpasti tujuh sub-sektor dan empat sektor sumber yang di anggap strategik sebagai pemacu kepada pelbagai sub-sektor tersebut.

Antara komoditi yang di jadikan keutmaan model adalah:

1-      Tanaman industri (kelapa sawit, koko, lada), dan tanaman komoditi makanan (perikanan, padi, haiwan ternakan dan perhutanan).

2-      Sumber sektor pertanian ialah tanah, air, teknologi, modal, buruh.

 

2- Kerangka Kapasiti Multi-Dimensional Pelancongan Bertanggungjawab Luar Bandar (RRTC) Untuk Pelancongan Mampan - LRGS

 

Pembangunan pelancongan luar bandar di Malaysia pada dasarnya tidak mempunyai nilai pasaran tertentu. Oleh itu, penilaian manfaat ekonomi alam berasaskan pelancongan luar bandar perlu dilakukan dengan menggunakan teknik penilaian bukan pasaran sama ada berdasarkan pendekatan keutamaan didedahkan atau dinyatakan. Kedua-dua nilai tidak digunakan antarabangsa dan nilai tidak digunakan dalam negeri perlu dinilai dan dimasukkan ke dalam penilaian penggunaan kerana nilai-nilai ini berbeza mengikut ciri-ciri kawasan kajian. Penggunaan contingent valuation method (CVM) membantu penyelidik untuk mengukur kewujudan dan nilai sumber pelancongan bukan pasaran. Kajian pengunjung telah dijalankan untuk mengenal pasti pendapat pelawat mengenai kesan pembangunan pelancongan di kawasan kajian, corak perbelanjaan, penyertaan aktiviti, dan keutamaan. Pembuatan keputusan mengenai konflik antara pemuliharaan dan pembangunan, pelbagai teknik penilaian ekonomi telah diterima pakai dalam penilaian nilai pemeliharaan. Pendekatan Total economic value yang memberi tumpuan kepada pengewangan satu set keutamaan individu ke atas sistem semula jadi dilihat dari perspektif ekonomi alam sekitar.

 

3- Menentukan Skim Internalisasi Untuk Bayaran Perkhidmatan Alam Sekeliling (PES) Dalam Pembangunan Mampan Ekosistem Laut di Semporna, Sabah - GUP, UPM

 

Salah satu pendapatan ekonomi utama Semporna, Sabah ialah menerusi Ekosistem Marin (ME). Ekosistem marin di Semporna boleh diklasifikasikan sebagai perkhidmatan peruntukan, kebudayaan, perkhidmatan yang mengawal selia dan perkhidmatan sokongan. Terdapat dua kumpulan utama pemegang kepentingan di kawasan kajian; pengeluar ME dan pengguna ME. Penanaman rumpai laut dan operasi pelancongan merupakan penyumbang penting ekonomi tempatan Semporna. Walau bagaimanapun, pemuliharaan ME telah menjadi isu utama untuk mencapai amalan pelancongan lestari. Perkhidmatan Ekosistem Pembayaran (PES) didapati menjadi alat yang sesuai untuk menangani isu ini kerana sumber kewangan boleh dijana untuk melindungi ME. Pengguna ME seperti penanam rumpai laut, pelancong dan nelayan akan mendapat faedah daripada PES. Selain itu, pengeluar ME seperti Taman-Taman Sabah, Jabatan Perikanan dan Pejabat Daerah Semporna akan diberi kuasa untuk menggunakan dan melaksanakan PES.

 

 

4- Menilai peranan dan kesan tukun tiruan dan taman laut bagi Pengurusan Sumber Marin di Semenanjung Malaysia.

Sumber perikanan marin telah berkurangan dengan ketara sejak beberapa dekad yang lalu di sebabkan penangkapan ikan secara berlebihan. ini telah menyebabkan kerosakkan habitat ikan dan hal ini melahirkan kebimbangan kepada kerajaan. Kerajaan telah mewujudkan tukun tiruan dan taman laut bagi tujuan memulihara, dan melindungi sumber di samping mempromosikan pelancongan marin di beberapa lokasi yang bersesuain. Penyelidikan mengenai fungsi taman laut  dan tukun tiruan di dalam memulihara dan melindungi sektor perikanan daripada terus merosot di perairan Malaysia amat terhad dan perlu di pertingkatkan.

                Terdapat kajian yang dilakukan di luar Malaysia bahawa tukun tirun dan taman laut dapat meningkatkan jumlah ikan di sesuatu kawasan. Kekurangan penyelidikan berkaitan taman laut dan tukun tiruan adalah membimbangkan kerana sektor perikanan dan pelancongan di kawasan pantai penting kepada ekonomi Malaysia. Objektif utama penyelidikan ini adalah untuk menilai peranan dan keberkesanan tukun tiruan dan taman laut di Semenanjung Malaysia ke atas ekonomi, sosial, dan alam sekitar. Penyelidikan ini akan menggunakan survei terhadapa isi rumah bagi mendapatkan maklumat dan data daripada pelbagai responden yang terpilih di kawasan pantai timur dan pantai barat semenanjung Malaysia. Hasil daripada penyelidikan ini penting kerana dapat membantu dalam member input tambahan dalam menstrukturkan perancangan dan pengurusan berkesan bagi sektor perikanan dan pelancongan di Malaysia.


 

 

 

 

Kemaskini:: 12/04/2017 [aswani]

PERKONGSIAN MEDIA

INSTITUT KAJIAN DASAR PERTANIAN & MAKANAN
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
0397691075
0389432611
B1607114606